Wszystkie wersje przepisu art. 46 UOrgRynkuRyb w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 13.06.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2013.0.621
1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", jest właściwy w sprawach przyznawania organizacji producentów pomocy finansowej z tytułu:

1) przygotowania programu operacyjnego, który został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa;

2) zrealizowania działań interwencyjnych na rynku rybnym, obejmującej:

a) rekompensatę finansową za wycofanie produktów rybnych, o której mowa w art. 21 rozporządzenia nr 104/2000,

b) pomoc finansową na utrwalanie i przechowywanie produktów rybnych, o której mowa w art. 23 rozporządzenia nr 104/2000,

c) zryczałtowaną rekompensatę za niezależne wycofanie produktów rybnych, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000,

d) zryczałtowaną premię za niezależne wycofanie produktów rybnych, o której mowa w art. 24 ust. 4 rozporządzenia nr 104/2000,

e) pomoc finansową na prywatne składowanie produktów rybnych, o której mowa w art. 25 rozporządzenia nr 104/2000.

1a. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji jest właściwy w sprawach przyznawania organizacjom producentów zaliczek, o których mowa w art. 10 rozporządzenia nr 2508/2000.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 1a, właściwość miejscową dyrektora oddziału regionalnego Agencji ustala się ze względu na siedzibę organizacji producentów.

3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania:

1) pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zaliczki, o której mowa w ust. 1a, w terminie do dnia 30 kwietnia roku, na który został opracowany program operacyjny;

2) pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jej przyznanie.

3a. W decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozstrzyga się również o przyznaniu zaliczki, o której mowa w ust. 1a.

4. Agencja dokonuje wypłaty pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, oraz zaliczki, o której mowa w ust. 1a, ze środków otrzymanych w trybie wynikającym z przepisów regulujących uruchamianie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.
od 19.03.2011 do 12.06.2013
1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", jest właściwy w sprawach przyznawania organizacji producentów pomocy finansowej z tytułu:

1) przygotowania programu operacyjnego, który został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa;

2) zrealizowania działań interwencyjnych na rynku rybnym, obejmującej:

a) rekompensatę finansową za wycofanie produktów rybnych, o której mowa w art. 21 rozporządzenia nr 104/2000,

b) pomoc finansową na utrwalanie i przechowywanie produktów rybnych, o której mowa w art. 23 rozporządzenia nr 104/2000,

c) zryczałtowaną rekompensatę za niezależne wycofanie produktów rybnych, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000,

d) zryczałtowaną premię za niezależne wycofanie produktów rybnych, o której mowa w art. 24 ust. 4 rozporządzenia nr 104/2000,

e) pomoc finansową na prywatne składowanie produktów rybnych, o której mowa w art. 25 rozporządzenia nr 104/2000.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, właściwość miejscową dyrektora oddziału regionalnego Agencji ustala się ze względu na siedzibę organizacji producentów.

3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jej przyznanie.

4. Wypłaty pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, dokonuje Agencja zgodnie z przepisami o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.