Wszystkie wersje przepisu art. 39 UOrgRynkuRyb w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 13.06.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2013.0.621
1. Wniosek o uznanie składany przez organizację międzybranżową zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres;

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i sposób reprezentacji, zgodnie z aktem założycielskim;

3) informacje, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1813/2001 z dnia 14 września 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie warunków udzielania i cofania uznania organizacjom międzybranżowym (Dz. Urz. WE L 246 z 15.09.2001, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 5, str. 228), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1813/2001".

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) (uchylony)

2) kopię aktu założycielskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem czytelnymi podpisami przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji międzybranżowej;

3) listę członków organizacji międzybranżowej zawierającą ich nazwy, siedziby i adresy;

4) dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w art. 2 rozporządzenia nr 1813/2001.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje powiadomienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000.
od 19.03.2011 do 12.06.2013
1. Wniosek o uznanie składany przez organizację międzybranżową zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres;

2) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i sposób reprezentacji, zgodnie z aktem założycielskim;

3) informacje, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1813/2001 z dnia 14 września 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie warunków udzielania i cofania uznania organizacjom międzybranżowym (Dz. Urz. WE L 246 z 15.09.2001, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 5, str. 228), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1813/2001".

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) kopię aktu założycielskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem czytelnymi podpisami przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji międzybranżowej;

3) listę członków organizacji międzybranżowej zawierającą ich nazwy, siedziby i adresy;

4) dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w art. 2 rozporządzenia nr 1813/2001.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje powiadomienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000.