Wszystkie wersje przepisu art. 26 UOrgRynkuRyb w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 13.06.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2013.0.621
1. Wniosek o uznanie składany przez organizację producentów zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres;

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i sposób reprezentacji, zgodnie z aktem założycielskim;

3) obszar działania;

4) określenie kryteriów aktywności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000, w oparciu o które organizacja producentów występuje o uznanie;

5) określenie rodzaju wykonywanej działalności;

6) wskazanie poławianych gatunków organizmów wodnych i stosowanych narzędzi połowowych - w przypadku organizacji producentów zrzeszającej producentów będących armatorami statków rybackich lub producentów prowadzących połowy w wodach śródlądowych;

7) określenie produkowanych gatunków organizmów wodnych i metod produkcji - w przypadku organizacji producentów zrzeszającej producentów prowadzących chów lub hodowlę.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) (uchylony)

2) kopię aktu założycielskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji producentów;

3) listę członków organizacji producentów zawierającą:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres,

b) oznakę rybacką statku rybackiego - w przypadku organizacji producentów zrzeszającej producentów będących armatorami statków rybackich;

4) oświadczenia członków organizacji producentów o przystąpieniu do tej organizacji;

5) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów aktywności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000, w oparciu o które organizacja producentów występuje o uznanie.
od 19.03.2011 do 12.06.2013
1. Wniosek o uznanie składany przez organizację producentów zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres;

2) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i sposób reprezentacji, zgodnie z aktem założycielskim;

3) obszar działania;

4) określenie kryteriów aktywności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000, w oparciu o które organizacja producentów występuje o uznanie;

5) określenie rodzaju wykonywanej działalności;

6) wskazanie poławianych gatunków organizmów wodnych i stosowanych narzędzi połowowych - w przypadku organizacji producentów zrzeszającej producentów będących armatorami statków rybackich lub producentów prowadzących połowy w wodach śródlądowych;

7) określenie produkowanych gatunków organizmów wodnych i metod produkcji - w przypadku organizacji producentów zrzeszającej producentów prowadzących chów lub hodowlę.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) kopię aktu założycielskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji producentów;

3) listę członków organizacji producentów zawierającą:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres,

b) oznakę rybacką statku rybackiego - w przypadku organizacji producentów zrzeszającej producentów będących armatorami statków rybackich;

4) oświadczenia członków organizacji producentów o przystąpieniu do tej organizacji;

5) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów aktywności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000, w oparciu o które organizacja producentów występuje o uznanie.