Wszystkie wersje przepisu art. 23 UOrgRynkuRyb w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 13.06.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2013.0.621
1.*) W przypadku gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru, pierwsza sprzedaż odbywa się wyłącznie w centrum pierwszej sprzedaży lub innym miejscu pierwszej sprzedaży określonym przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pierwszej sprzedaży ryb pochodzących z połowów prowadzonych statkami rybackimi bezpokładowymi, chyba że wielkość wyładunku wynosi powyżej:

1) 300 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) – w przypadku gatunków ryb ewidencjonowanych przez podanie ich masy lub

2) 5 sztuk – w przypadku gatunków ewidencjonowanych przez podanie liczby sztuk.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) gatunki ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru, o których mowa w ust. 1,

2) **) miejsca pierwszej sprzedaży oraz czas wyładunku ryb, o których mowa w pkt 1

- mając na uwadze konieczność ochrony żywych zasobów wód i zapewnienia ich zrównoważonej eksploatacji oraz pewności obrotu.

----

Zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podpisuję ustawę z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2010 r. (M. P. Nr 75, poz. 952) uznającego przepisy:

1) art. 23 ust. 1, w zakresie w jakim upoważnia ministra właściwego do spraw rybołówstwa, do określenia "innego miejsca pierwszej sprzedaży" gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru,

2) art. 23 ust. 3 pkt 2, w zakresie dotyczącym określenia przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w drodze rozporządzenia, innych, poza "centrami pierwszej sprzedaży", miejsc pierwszej sprzedaży

- za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
od 19.03.2011 do 12.06.2013
1.*) W przypadku gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru, pierwsza sprzedaż odbywa się wyłącznie w centrum pierwszej sprzedaży lub innym miejscu pierwszej sprzedaży określonym przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do pierwszej sprzedaży ryb pochodzących z połowów prowadzonych przez statki rybackie bezpokładowe, chyba że wielkość wyładunku w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) wynosi powyżej 300 kg.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) gatunki ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru, o których mowa w ust. 1,

2) **) miejsca pierwszej sprzedaży oraz czas wyładunku ryb, o których mowa w pkt 1

- mając na uwadze konieczność ochrony żywych zasobów wód i zapewnienia ich zrównoważonej eksploatacji oraz pewności obrotu.

----

Zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podpisuję ustawę z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2010 r. (M. P. Nr 75, poz. 952) uznającego przepisy:

1) art. 23 ust. 1, w zakresie w jakim upoważnia ministra właściwego do spraw rybołówstwa, do określenia "innego miejsca pierwszej sprzedaży" gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru,

2) art. 23 ust. 3 pkt 2, w zakresie dotyczącym określenia przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w drodze rozporządzenia, innych, poza "centrami pierwszej sprzedaży", miejsc pierwszej sprzedaży

- za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.