Wszystkie wersje przepisu art. 22 UOrgRynkuRyb w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 13.06.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2013.0.621
1. Przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących przesyła informacje, o których mowa w art. 64 lub art. 66 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009, w sposób i na zasadach określonych odpowiednio w art. 63 ust. 1 albo art. 67 ust. 1 tego rozporządzenia do Centrum Monitorowania Rybołówstwa stanowiącego ośrodek monitorowania rybołówstwa w rozumieniu rozporządzenia nr 1224/2009.

2. Wysokość osiągniętego przez przedsiębiorcę rocznego obrotu finansowego, o którym mowa odpowiednio w art. 63 ust. 1 i art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, przedsiębiorca przelicza na euro zgodnie z obrachunkowym kursem wymiany ogłaszanym przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu 31 grudnia.
od 19.03.2011 do 12.06.2013
Przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących, który przekroczył roczny obrót finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1077/2008, przesyła w formie elektronicznej informacje, o których mowa w art. 5 tego rozporządzenia, do Centrum Monitorowania Rybołówstwa, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia nr 2847/93.