Wszystkie wersje przepisu art. 20 UOrgRynkuRyb w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 13.06.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2013.0.621
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu sprzedaży i wzór deklaracji przejęcia, mając na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu kontroli wprowadzanych do obrotu produktów rybnych.
od 19.03.2011 do 12.06.2013
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty sprzedaży i wzór deklaracji przejęcia, mając na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu kontroli wprowadzanych do obrotu produktów rybnych.