Wszystkie wersje przepisu art. 18 UOrgRynkuRyb w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 13.06.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2013.0.621
1. Dokument sprzedaży wystawia przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących i przekazuje jego:

1) oryginał – sprzedającemu;

2) kopię – okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na miejsce wyładunku produktów rybnych, w terminie i na zasadach określonych w art. 62 ust. 1 albo art. 63 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009.

2. Oryginał dokumentu sprzedaży sprzedający przechowuje przez rok od dnia jej otrzymania od przedsiębiorcy wpisanego do rejestru skupujących.

3. Kopię dokumentu sprzedaży przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących, który ją wystawił, przechowuje przez rok od dnia wystawienia.

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przedsiębiorca pozyskujący produkty rybne pochodzące z połowów w wodach morskich, o których mowa w art. 13 ust. 1, wykorzystuje je w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do deklaracji przejęcia.
od 19.03.2011 do 12.06.2013
1. Kartę sprzedaży wystawia przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących i przekazuje jej:

1) oryginał - sprzedającemu;

2) kopię - okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na miejsce wyładunku produktów rybnych, w terminie i na zasadach określonych w art. 9 ust. 5 rozporządzenia nr 2847/93.

2. Oryginał karty sprzedaży sprzedający przechowuje przez rok od dnia jej otrzymania od przedsiębiorcy wpisanego do rejestru skupujących.

3. Kopię karty sprzedaży przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących, który ją wystawił, przechowuje przez rok od dnia wystawienia.

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przedsiębiorca pozyskujący produkty rybne pochodzące z połowów w wodach morskich, o których mowa w art. 13 ust. 1, wykorzystuje je w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do deklaracji przejęcia.