Wszystkie wersje przepisu art. 7 URedukObowObywPrzeds w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2013
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 44 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Po uzyskaniu informacji o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego sąd rejestrowy przekazuje tę informację ministrowi właściwemu do spraw gospodarki niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia tej informacji przez przedsiębiorcę zagranicznego.";

2) w art. 47a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, spółki mogą ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.".
od 01.01.2012 do 31.12.2012
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 44 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Po uzyskaniu informacji o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego sąd rejestrowy przekazuje tę informację ministrowi właściwemu do spraw gospodarki niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia tej informacji przez przedsiębiorcę zagranicznego.";

2) w art. 47a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, spółki mogą ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.". [*]