Wszystkie wersje przepisu art. 5 URedukObowObywPrzeds w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2013
W ustawie z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych,",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) ogłoszenia przewidziane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, o ile obowiązek ich ogłaszania wynika z tej ustawy,";

2) uchyla się ust. 4.
od 01.01.2012 do 31.12.2012
W ustawie z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych,",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) ogłoszenia przewidziane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, o ile obowiązek ich ogłaszania wynika z tej ustawy,";

2) uchyla się ust. 4. [*]