Wszystkie wersje przepisu art. 6 UUdzielWspInstFinans w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 21.09.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.186.1101
1. Gwarancja dla Narodowego Banku Polskiego oraz gwarancja za instytucję finansową obejmuje spłatę kredytu wraz z odsetkami umownymi oraz innymi kosztami związanymi z kredytem.

2. Gwarancja dla Narodowego Banku Polskiego oraz gwarancja za instytucję finansową nie może obejmować spłaty kredytu wraz z odsetkami, którego zabezpieczenie stanowią skarbowe papiery wartościowe oraz papiery wartościowe wyemitowane przez Narodowy Bank Polski - do wysokości ich wartości nominalnej.
od 13.03.2009 do 20.09.2011
1. Gwarancja dla Narodowego Banku Polskiego oraz gwarancja dla banku obejmuje spłatę kredytu wraz z odsetkami umownymi oraz innymi kosztami związanymi z kredytem, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Gwarancja dla Narodowego Banku Polskiego oraz gwarancja dla banku nie może obejmować spłaty kredytu wraz z odsetkami, którego zabezpieczenie stanowią skarbowe papiery wartościowe oraz papiery wartościowe wyemitowane przez Narodowy Bank Polski – do wysokości ich wartości nominalnej.