Wszystkie wersje przepisu art. 40 UOdpWydob w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 14.01.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2012.0.1513
1. Organem właściwym w sprawach odpadów wydobywczych jest:

1) regionalny dyrektor ochrony środowiska – dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych;

2) marszałek województwa - dla:

a) przedsięwzięć, dla których koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie kopalin ze złóż udziela minister właściwy do spraw środowiska lub marszałek województwa,

aa) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

b) (uchylony)

c) (uchylony)

3) starosta - w pozostałych przypadkach.

2. W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, organem właściwym jest marszałek województwa.
od 12.03.2010 do 13.01.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2010.28.145
1. Organem właściwym w sprawach odpadów wydobywczych jest:

1) regionalny dyrektor ochrony środowiska – dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych;

2) marszałek województwa - dla:

a) przedsięwzięć, dla których koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie kopalin ze złóż udziela minister właściwy do spraw środowiska lub marszałek województwa,

b) instalacji do przerobu kopalin wydobywanych ze złoża metodą podziemną o przerobie nie mniejszym niż 100 000 m3 kopaliny rocznie,

c) obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mogących przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton;

3) starosta - w pozostałych przypadkach.

2. W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, organem właściwym jest marszałek województwa.
od 15.08.2008 do 11.03.2010
1. Organem właściwym w sprawach odpadów wydobywczych jest:

1) wojewoda - dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych;

2) marszałek województwa - dla:

a) przedsięwzięć, dla których koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie kopalin ze złóż udziela minister właściwy do spraw środowiska lub marszałek województwa,

b) instalacji do przerobu kopalin wydobywanych ze złoża metodą podziemną o przerobie nie mniejszym niż 100 000 m3 kopaliny rocznie,

c) obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mogących przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton;

3) starosta - w pozostałych przypadkach.

2. W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, organem właściwym jest marszałek województwa.