Wszystkie wersje przepisu art. 16 UOdpWydob w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 14.01.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2012.0.1513
1. Zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

2) lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

3) klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

4) wyszczególnienie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w ciągu roku;

5) wysokość gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu;

6) czas obowiązywania zezwolenia;

7) w przypadku obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A – wskazanie terminu sporządzenia polityki zapobiegania poważnym wypadkom, wprowadzającego ją w życie systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

2. Załącznikiem do zezwolenia jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi.
od 15.08.2008 do 13.01.2013
1. Zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

2) lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

3) klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

4) wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów przewidzianych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w ciągu roku;

5) informację o posiadaniu gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu;

6) czas obowiązywania zezwolenia;

7) w przypadku obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A – wskazanie terminu sporządzenia polityki zapobiegania poważnym wypadkom, wprowadzającego ją w życie systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

2. Załącznikiem do zezwolenia jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi.