Wszystkie wersje przepisu art. 4 UNiektFormWspierDziałInnow w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 23.05.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.85.457
1. Udział własny przedsiębiorcy realizującego inwestycję technologiczną w finansowaniu tej inwestycji nie może stanowić mniej niż 25% wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6.

2. Rozpoczęcie realizacji inwestycji technologicznej może nastąpić po dniu wpływu wniosku o przyznanie premii technologicznej do Banku Gospodarstwa Krajowego.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego może przyznać promesę premii technologicznej do dnia 15 września 2013 r.

4. Inwestycja technologiczna jest utrzymywana w województwie, w którym została zrealizowana albo w m.st. Warszawie, jeżeli została zrealizowana w m.st. Warszawie, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej, pod rygorem zwrotu przez przedsiębiorcę wypłaconej premii technologicznej wraz z odsetkami, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 83 z 27.03.1999, str. 1, z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 339).
od 17.07.2008 do 22.05.2011
1. Udział własny przedsiębiorcy realizującego inwestycję technologiczną w finansowaniu tej inwestycji nie może stanowić mniej niż 25% wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6.

2. Rozpoczęcie realizacji inwestycji technologicznej finanso­wanej kredytem technologicznym może nastąpić po przyznaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy premii technologicznej.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego może przyznać promesę premii technologicznej do dnia 15 września 2013 r.

4. Produkcja towarów lub świadczenie usług wynikające ze zrealizowania inwes­tycji technologicznej muszą być kontynuowane w województwie, w którym została zrealizowana inwestycja technologiczna, albo w m.st. Warszawie, jeżeli inwestycja technologiczna została zrealizowana w m.st. Warszawie, co najmniej przez 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej, pod rygorem zwrotu przez przedsiębiorcę wypłaconej premii technologicznej wraz z odset­kami, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz.Urz. UE L 83 z 27.03.1999).