Wszystkie wersje przepisu art. 2 UNiektFormWspierDziałInnow w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 23.05.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.85.457
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) badania – badania naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795);

2) bank kredytujący – bank udzielający kredytu technologicznego w związku z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego;

3) działalność innowacyjna – działalność polegającą na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług;

4) inwestycja technologiczna – inwestycję polegającą na:

a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług albo

b) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług;

5) jednostka naukowa – jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki;

6) kredyt technologiczny – kredyt udzielany przedsiębiorcy przez bank kredytujący na realizację inwestycji technologicznej, który jest częściowo spłacany ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej, do wysokości i na warunkach określonych w ustawie;

7) mały przedsiębiorca - małe przedsiębiorstwo w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008";

8) mikroprzedsiębiorca - mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

9) nowa technologia - technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat;

10) prace rozwojowe – prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki;

11) premia technologiczna – kwotę przyznawaną przedsiębiorcy ze środków Fun­duszu Kredytu Technologicznego przez Bank Gospo­darstwa Krajowego, na zasadach określonych w ustawie, na spłatę części kapitału kredytu technologicznego;

12) przedsiębiorca - przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

13) średni przedsiębiorca - średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

14) udział własny – udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej pochodzący ze środków innych niż środki kredytu technologicznego lub środki uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów, gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;

15) środki trwałe - środki trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278);

16) zakończenie inwestycji technologicznej – zapłacenie przez przedsiębiorcę realizującego inwestycję technologiczną wszystkich faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwes­tycji technologicznej.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o fakturach, należy przez to rozumieć także inne dowody księgowe o równoważnej wartości dowodowej.
od 17.07.2008 do 22.05.2011
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) badania – badania naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795);

2) bank kredytujący – bank udzielający kredytu technologicznego w związku z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego;

3) działalność innowacyjna – działalność polegającą na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług;

4) inwestycja technologiczna – inwestycję polegającą na:

a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług albo

b) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług;

5) jednostka naukowa – jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki;

6) kredyt technologiczny – kredyt udzielany przedsiębiorcy przez bank kredytujący na realizację inwestycji technologicznej, który jest częściowo spłacany ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej, do wysokości i na warunkach określonych w ustawie;

7) mały przedsiębiorca – małe przedsiębiorstwo w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz.Urz. UE L 63 z 28.02.2004);

8) mikroprzedsiębiorca – mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie za­stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz.Urz. UE L 63 z 28.02.2004);

9) nowa technologia – technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat;

10) prace rozwojowe – prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki;

11) premia technologiczna – kwotę przyznawaną przedsiębiorcy ze środków Fun­duszu Kredytu Technologicznego przez Bank Gospo­darstwa Krajowego, na zasadach określonych w ustawie, na spłatę części kapitału kredytu technologicznego;

12) przedsiębiorca – przedsiębiorstwo w rozumieniu Załącz­nika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozsze­rzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz.Urz. UE L 63 z 28.02.2004);

13) średni przedsiębiorca – średnie przedsiębiorstwo w rozu­mieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001/ z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz.Urz. UE L 63 z 28.02.2004);

14) udział własny – udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej pochodzący ze środków innych niż środki kredytu technologicznego lub środki uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów, gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;

15) używane środki trwałe – środki trwałe stanowiące:

a) budynki i budowle lub ich części – jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów budowlanych, minęło co najmniej 5 lat,

b) pozostałe środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez przedsiębiorcę dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej 6 miesięcy

– które nie zostały nabyte lub wytworzone z wyko­rzystaniem pomocy publicznej;

16) zakończenie inwestycji technologicznej – zapłacenie przez przedsiębiorcę realizującego inwestycję technologiczną wszystkich faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwes­tycji technologicznej.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o fakturach, należy przez to rozumieć także inne dowody księgowe o równoważnej wartości dowodowej.