Wszystkie wersje przepisu Art. 3 ZmURachunk_2008a w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2009 do 17.12.2008
1. Certyfikaty księgowe oraz świadectwa kwalifikacyjne, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przed wejściem w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność. Do tych certyfikatów księgowych oraz świadectw kwalifikacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do osób posiadających certyfikaty księgowe, o których mowa w ust. 1, oraz świadectwa kwalifikacyjne stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem ust. 3.

3 Wykaz osób, które uzyskały świadectwo kwalifikacyjne zamieszczany jest w celach informacyjnych na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wykaz ten zawiera:

1) numer świadectwa kwalifikacyjnego;

2) imię i nazwisko.
od 18.12.2008

zmieniony przez
Dz.U. 2008.223.1466
(uchylony).