Wszystkie wersje przepisu art. 7 UPrzenPrawEmerytUrzWE w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.05.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.75.398
1. W przypadku urzędnika Wspólnot będącego członkiem otwartego funduszu emerytalnego w ostatnim dniu podlegania ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej, Zakład dokonuje podziału przenoszonego ze Wspólnot ekwiwalentu praw między fundusz emerytalny FUS i otwarty fundusz emerytalny, przy czym:

1) przenoszony ze Wspólnot ekwiwalent praw za okres do końca 1998 r. stanowi w całości przychód funduszu emerytalnego FUS;

2) przenoszony ze Wspólnot ekwiwalent praw za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. dzieli się między fundusz emerytalny FUS i otwarty fundusz emerytalny; podziału dokonuje się odpowiednio do stóp procentowych składek na ubezpieczenie emerytalne określonych w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

2. Zakład w terminie 30 dni od dnia zaksięgowania środków finansowych na rachunku bankowym Zakładu będących przenoszonym ze Wspólnot ekwiwalentem praw ewidencjonuje je na koncie ubezpieczonego urzędnika Wspólnot i przekazuje w odpowiedniej części do otwartego funduszu emerytalnego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1.

3. W przypadku urzędnika Wspólnot niebędącego członkiem otwartego funduszu emerytalnego środki finansowe będące przenoszonym ze Wspólnot ekwiwalentem praw stanowią w całości przychód funduszu emerytalnego FUS.

4. W przypadku braku możliwości uzyskania przez Zakład informacji o wysokości ekwiwalentu praw ze Wspólnot za okres do końca 1998 r. oraz za okres od początku 1999 r. Zakład dokonuje podziału przenoszonego ze Wspólnot ekwiwalentu praw za cały okres na kwoty dotyczące obu tych okresów proporcjonalnie w stosunku do okresów, za które ten ekwiwalent jest przekazywany, z dokładnością do jednego dnia.

5. Do składki będącej przenoszonym ze Wspólnot ekwiwalentem praw, o którym mowa w ust. 1 albo 3, nie stosuje się:

1) art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz

2) przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.27)) - dotyczących waloryzacji składek, w odniesieniu do okresów przypadających przed dniem przeniesienia ze Wspólnot ekwiwalentu praw.

6. W przypadku przeniesienia ze Wspólnot ekwiwalentu praw w walucie obcej, podlega on przeliczeniu na walutę polską, przy zastosowaniu kursu kupna tej waluty obowiązującego w banku prowadzącym rachunek Zakładu, o którym mowa w art. 6 ust. 2, w dniu dokonania przeliczenia.
od 20.09.2008 do 30.04.2011
1. W przypadku urzędnika Wspólnot będącego członkiem otwartego funduszu emerytalnego w ostatnim dniu podlegania ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej, Zakład dokonuje podziału przenoszonego ze Wspólnot ekwiwalentu praw między fundusz emerytalny FUS i otwarty fundusz emerytalny, przy czym:

1) przenoszony ze Wspólnot ekwiwalent praw za okres do końca 1998 r. stanowi w całości przychód funduszu emerytalnego FUS;

2) przenoszony ze Wspólnot ekwiwalent praw za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. dzieli się między fundusz emerytalny FUS i otwarty fundusz emerytalny; podziału dokonuje się odpowiednio do stóp procentowych składek na ubezpieczenie emerytalne określonych w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

2. Zakład w terminie 30 dni od dnia zaksięgowania środków finansowych na rachunku bankowym Zakładu będących przenoszonym ze Wspólnot ekwiwalentem praw ewidencjonuje je na koncie ubezpieczonego urzędnika Wspólnot i przekazuje w odpowiedniej części do otwartego funduszu emerytalnego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1.

3. W przypadku urzędnika Wspólnot niebędącego członkiem otwartego funduszu emerytalnego środki finansowe będące przenoszonym ze Wspólnot ekwiwalentem praw stanowią w całości przychód funduszu emerytalnego FUS.

4. W przypadku braku możliwości uzyskania przez Zakład informacji o wysokości ekwiwalentu praw ze Wspólnot za okres do końca 1998 r. oraz za okres od początku 1999 r. Zakład dokonuje podziału przenoszonego ze Wspólnot ekwiwalentu praw za cały okres na kwoty dotyczące obu tych okresów proporcjonalnie w stosunku do okresów, za które ten ekwiwalent jest przekazywany, z dokładnością do jednego dnia.

5. Do składki będącej przenoszonym ze Wspólnot ekwiwalentem praw, o którym mowa w ust. 1 albo ust. 3, nie stosuje się art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) – dotyczących waloryzacji składek, w odniesieniu do okresów przypadających przed dniem przeniesienia ze Wspólnot ekwiwalentu praw.

6. W przypadku przeniesienia ze Wspólnot ekwiwalentu praw w walucie obcej, podlega on przeliczeniu na walutę polską, przy zastosowaniu kursu kupna tej waluty obowiązującego w banku prowadzącym rachunek Zakładu, o którym mowa w art. 6 ust. 2, w dniu dokonania przeliczenia.