Wszystkie wersje przepisu art. 6 UPrzenPrawEmerytUrzWE w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.09.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.171.1016
1. Czynności związanych z przeniesieniem ze Wspólnot ekwiwalentu praw dokonuje Zakład po otrzymaniu wniosku urzędnika Wspólnot o dokonanie przeniesienia ekwiwalentu praw.

2. Po uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących urzędnika Wspólnot, w szczególności:

1) pierwszego imienia,

2) nazwiska,

3) adresu zamieszkania oraz adresu do korespondencji;

4) daty urodzenia,

5) numeru PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu urzędnikowi Wspólnot nie nadano numeru PESEL - serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu,

6) nazwy otwartego funduszu emerytalnego, w przypadku gdy urzędnik Wspólnot jest jego członkiem,

7) wskazania daty rozpoczęcia i zakończenia każdego z okresów, w których były odprowadzane składki na rzecz urzędnika Wspólnot

- Zakład przekazuje instytucji Wspólnot informację o numerze rachunku bankowego Zakładu, na który mają być przekazane środki finansowe będące przeniesionym ekwiwalentem praw.

3. Przed przeniesieniem ze Wspólnot ekwiwalentu praw Zakład może zwrócić się do instytucji Wspólnot o przekazanie innych informacji niezbędnych dla dokonania przeniesienia, w szczególności informacji dotyczących podstawy wymiaru składek za każdy rok kalendarzowy.

4. Dokument płatniczy stanowiący podstawę dokonania przeniesienia ze Wspólnot ekwiwalentu praw powinien zawierać informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5.

5. W przypadku nieuzyskania od urzędnika Wspólnot lub od instytucji Wspólnot informacji niezbędnych dla identyfikacji urzędnika Wspólnot i określenia przenoszonego ze Wspólnot ekwiwalentu praw Zakład zwraca się do tej instytucji lub tego urzędnika o uzupełnienie informacji i po ich uzyskaniu przekazuje informację o numerze rachunku bankowego Zakładu.
od 20.09.2008 do 31.08.2011
1. Czynności związanych z przeniesieniem ze Wspólnot ekwiwalentu praw dokonuje Zakład po otrzymaniu wniosku urzędnika Wspólnot o dokonanie przeniesienia ekwiwalentu praw.

2. Po uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących urzędnika Wspólnot, w szczególności:

1) pierwszego imienia,

2) nazwiska,

3) adresu zamieszkania oraz adresu do korespondencji;

4) daty urodzenia,

5) numeru PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu urzędnikowi Wspólnot nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu,

6) nazwy otwartego funduszu emerytalnego, w przypadku gdy urzędnik Wspólnot jest jego członkiem,

7) wskazania daty rozpoczęcia i zakończenia każdego z okresów, w których były odprowadzane składki na rzecz urzędnika Wspólnot

– Zakład przekazuje instytucji Wspólnot informację o numerze rachunku bankowego Zakładu, na który mają być przekazane środki finansowe będące przeniesionym ekwiwalentem praw.

3. Przed przeniesieniem ze Wspólnot ekwiwalentu praw Zakład może zwrócić się do instytucji Wspólnot o przekazanie innych informacji niezbędnych dla dokonania przeniesienia, w szczególności informacji dotyczących podstawy wymiaru składek za każdy rok kalendarzowy.

4. Dokument płatniczy stanowiący podstawę dokonania przeniesienia ze Wspólnot ekwiwalentu praw powinien zawierać informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5.

5. W przypadku nieuzyskania od urzędnika Wspólnot lub od instytucji Wspólnot informacji niezbędnych dla identyfikacji urzędnika Wspólnot i określenia przenoszonego ze Wspólnot ekwiwalentu praw Zakład zwraca się do tej instytucji lub tego urzędnika o uzupełnienie informacji i po ich uzyskaniu przekazuje informację o numerze rachunku bankowego Zakładu.