Wszystkie wersje przepisu art. 33 UEmerytPomost w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 20.07.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.138.808
1. Zarząd Zakładu:

1) opracowuje projekt rocznego planu finansowego FEP w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem budżetu państwa i po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Zakładu przedkłada go ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;

2) sporządza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego FEP i po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Zakładu przedkłada je ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;

3) sporządza roczne sprawozdanie finansowe FEP i po zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta niebędącego pracownikiem Zakładu przedkłada je ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

2. Zarząd Zakładu sporządza dla FEP prognozę wpływów i wydatków FEP dla kolejnych 5 lat obrotowych zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

3. Wyboru biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonuje Rada Nadzorcza Zakładu.
od 01.01.2010 do 19.07.2011
1. Zarząd Zakładu:

1) opracowuje projekt rocznego planu finansowego FEP w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem budżetu państwa,

2) sporządza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego FEP,

3) sporządza roczne sprawozdanie finansowe FEP, podlegające zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta niebędącego pracownikiem Zakładu

– i przedkłada je do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów.

2. Zarząd Zakładu sporządza dla FEP prognozę wpływów i wydatków FEP dla kolejnych 5 lat obrotowych zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
od 01.01.2009 do 31.12.2009
1. Zarząd Zakładu:

1) opracowuje projekt rocznego planu finansowego FEP w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem budżetu państwa,

2) sporządza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego FEP,

3) sporządza roczne sprawozdanie finansowe FEP, podlegające zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta niebędącego pracownikiem Zakładu

– i przedkłada je do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów.

2. Zarząd Zakładu sporządza dla FEP prognozę wpływów i wydatków FEP dla kolejnych 5 lat obrotowych zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. [*]