Wszystkie wersje przepisu art. 32 UEmerytPomost w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 20.07.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.138.808
1. Ze środków zgromadzonych w FEP są finansowane:

1) wypłaty emerytur pomostowych;

2) odsetki za nieterminowe wypłaty emerytur pomostowych;

3) odpis stanowiący przychód Zakładu.

2. Wysokość odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FEP; odpis jest potrącany w okresach miesięcznych.

3. Świadczenia, o których mowa w art. 18-20, są finansowane ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51-56 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
od 01.01.2010 do 19.07.2011
1. Ze środków zgromadzonych w FEP są finansowane:

1) wypłaty emerytur pomostowych;

2) odsetki za nieterminowe wypłaty emerytur pomostowych;

3) odpis stanowiący przychód Zakładu.

2. Wysokość odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FEP, zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów; odpis jest potrącany w okresach miesięcznych.

3. Świadczenia, o których mowa w art. 18-20, są finansowane ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51-56 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
od 01.01.2009 do 31.12.2009
1. Ze środków zgromadzonych w FEP są finansowane:

1) wypłaty emerytur pomostowych;

2) odsetki za nieterminowe wypłaty emerytur pomostowych;

3) odpis stanowiący przychód Zakładu.

2. Wysokość odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FEP, zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów; odpis jest potrącany w okresach miesięcznych.

3. Świadczenia, o których mowa w art. 18-20, są finansowane ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51-56 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. [*]