Wszystkie wersje przepisu art. 30 UEmerytPomost w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2010
1. Przychody FEP pochodzą:

1) ze składek na FEP;

2) z dotacji budżetu państwa;

3) z oprocentowania rachunków bankowych FEP;

4) z odsetek od nieterminowo opłaconych składek na FEP;

5) z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 40 ust. 2;

6) ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;

7) z lokat wolnych środków FEP;

8) z wpłaty, o której mowa w art. 17 ust. 2;

9) z innych tytułów.

2. Składkę na FEP zalicza się do przychodów FEP w miesiącu następującym po miesiącu, za który składka jest należna.
od 01.01.2009 do 31.12.2009
1. Przychody FEP pochodzą:

1) ze składek na FEP;

2) z dotacji budżetu państwa;

3) z oprocentowania rachunków bankowych FEP;

4) z odsetek od nieterminowo opłaconych składek na FEP;

5) z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 40 ust. 2;

6) ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;

7) z lokat wolnych środków FEP;

8) z wpłaty, o której mowa w art. 17 ust. 2;

9) z innych tytułów.

2. Składkę na FEP zalicza się do przychodów FEP w miesiącu następującym po miesiącu, za który składka jest należna. [*]