Wszystkie wersje przepisu Art. 1 ZmUŻeglugaŚrodlądowa2008a w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2013 do 16.09.2011
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) zasady prowadzenia zharmonizowanego systemu usług informacji rzecznej;";

2) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:"Rozdział 6aZharmonizowany system usług informacji rzecznejArt. 47a. 1. Minister właściwy do spraw transportu prowadzi zharmonizowany system usług informacji rzecznej, zwany dalej "RIS".

2. RIS ma na celu wsparcie transportu wodnego śródlądowego, w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalne oraz usprawnienie współdziałania z innymi rodzajami transportu, w szczególności przez udostępnianie użytkownikom RIS informacji, mających wpływ na:

1) warunki żeglugowe, w tym informacji hydrologicznych, meteorologicznych, geograficznych oraz hydrogeologicznych i administracyjnych (informacje o drogach wodnych);

2) podejmowanie działań dotyczących aktualnej sytuacji żeglugowej w ruchu lokalnym (taktyczne informacje o ruchu);

3) podejmowanie działań średnio- i długoterminowych przez użytkowników RIS (strategiczne informacje o ruchu).

3. RIS wprowadza się na śródlądowych drogach wodnych, w szczególności na śródlądowych drogach wodnych klasy IV i wyższej, które są połączone drogami wodnymi klasy IV lub wyższej z drogami wodnymi klasy IV lub wyższej innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

4. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz śródlądowych dróg wodnych, o których mowa w ust. 3, kierując się kryteriami ekonomicznymi i intensywnością ruchu żeglugowego.

Art. 47b. Do informacji, o których mowa w art. 47a ust. 2, stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

Art. 47c. 1. Dla zapewnienia realizacji zadań RIS tworzy się Centrum RIS.

2. Centrum RIS jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw transportu.

3. Centrum RIS kieruje dyrektor powoływany przez ministra właściwego do spraw transportu, spośród kandydatów posiadających wyższe wykształcenie oraz wiedzę, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie z zakresu żeglugi śródlądowej i przez niego odwoływany.

4. Minister właściwy do spraw transportu nadaje, w drodze rozporządzenia, statut Centrum RIS, uwzględniając jego organizację i zakres działania.

Art. 47d. Do zadań Centrum RIS należy:

1) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji, o których mowa w art. 47a ust. 2;

2) podejmowanie działań zapewniających:

a) użytkownikom RIS dostęp do elektronicznych map nawigacyjnych,

b) udostępnianie organom administracji publicznej oraz państwom członkowskim Unii Europejskiej elektronicznych raportów ze statków, zawierających w szczególności dane dotyczące statku i przewożonych towarów,

c) harmonizację usług, treści danych, formatu i częstotliwości ich udostępniania w taki sposób, że użytkownicy RIS mają dostęp do tych samych usług i informacji na poziomie europejskim (interoperacyjność);

3) podejmowanie działań promujących korzystanie z RIS oraz propagowanie wykorzystywania technologii pozycjonowania satelitarnego.

Art. 47e. 1. Organy administracji publicznej oraz jednostki badawczo-rozwojowe, posiadające dane niezbędne do funkcjonowania RIS, w tym dane hydrologiczne, meteorologiczne, geograficzne oraz hydrogeologiczne i administracyjne, dotyczące śródlądowych dróg wodnych objętych RIS, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, są obowiązane do ich nieodpłatnego udostępniania Centrum RIS.

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz organów administracji publicznej oraz jednostek badawczo-rozwojowych, a także zakres, rodzaj, częstotliwość oraz sposób przekazywania do Centrum RIS danych, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia użytkownikom RIS pełnych informacji o drogach wodnych, a w stosunku do państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej - stosowanymi przez nie standardowymi procedurami zbierania i przetwarzania danych hydrologicznych, meteorologicznych i hydrogeologicznych, określonych w Prawie wodnym.

3. Jednostki badawczo-rozwojowe, o których mowa w ust. 1, udostępniają odpłatnie inne dane niż określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, na podstawie umowy zawartej między jednostką badawczo-rozwojową a Centrum RIS.

Art. 47f. 1. Informacje, o których mowa w art. 47a ust. 2, są udostępniane użytkownikowi RIS posiadającemu urządzenie i oprogramowanie, dla których został wydany dokument zgodności, stwierdzający możliwości techniczne oraz systemowe ich prawidłowego i sprawnego współdziałania z RIS, zwany dalej "dokumentem zgodności".

2. Użytkownik RIS jest obowiązany do uzyskania dokumentu zgodności, wydawanego przez dyrektora Centrum RIS.

3. Obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się do użytkownika RIS posiadającego urządzenie i oprogramowanie, dla których został wydany dokument zgodności przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Art. 47g. 1. Dokument zgodności wydaje się na wniosek użytkownika RIS.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie użytkownika RIS;

2) informacje o rodzaju urządzenia i oprogramowania, wraz z ich charakterystyką techniczną.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumentację techniczną urządzenia i oprogramowania.

Art. 47h. Za wydanie dokumentu zgodności pobiera się opłatę w wysokości określonej w załączniku do ustawy.

Art. 47i. Wykorzystywany w ramach RIS Automatyczny System Identyfikacji statków (AIS) powinien być zgodny z przepisami porozumienia regionalnego dotyczącego usług radiotelefonicznych na śródlądowych drogach wodnych2), zawartego w ramach Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz. 111).";

3) w art. 58 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) uniemożliwia lub utrudnia uprawnionym do inspekcji pracownikom urzędów żeglugi śródlądowej wykonywanie zadań określonych w art. 9 ust. 2 pkt 2, 4-8 i 10,";

4) w art. 59 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) niezwłocznego zawiadomienia o zaistnieniu wypadku żeglugowego,

4) udzielenia pomocy w działaniach ratowniczych,";

5) w art. 70:

a) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) za dokument zgodności, pobieranych przez Centrum RIS.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Opłaty pobierane przez organy administracji żeglugi śródlądowej stanowią dochód budżetu państwa.",

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Opłaty pobierane przez Centrum RIS stanowią dochód budżetu państwa.";

6) w załączniku do ustawy dodaje się część X w brzmieniu:"X RIS

Za wydanie dokumentu zgodności 200 zł"
od 17.09.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.168.1003
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) zasady prowadzenia zharmonizowanego systemu usług informacji rzecznej;";

2) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:"Rozdział 6aZharmonizowany system usług informacji rzecznejArt. 47a. (uchylony)

Art. 47b. (uchylony)

Art. 47c. 1. Dla zapewnienia realizacji zadań RIS tworzy się Centrum RIS.

2. Centrum RIS jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw transportu.

3. Centrum RIS kieruje dyrektor powoływany przez ministra właściwego do spraw transportu, spośród kandydatów posiadających wyższe wykształcenie oraz wiedzę, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie z zakresu żeglugi śródlądowej i przez niego odwoływany.

4. Minister właściwy do spraw transportu nadaje, w drodze rozporządzenia, statut Centrum RIS, uwzględniając jego organizację i zakres działania.

Art. 47d. Do zadań Centrum RIS należy:

1) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji, o których mowa w art. 47a ust. 2;

2) podejmowanie działań zapewniających:

a) użytkownikom RIS dostęp do elektronicznych map nawigacyjnych,

b) udostępnianie organom administracji publicznej oraz państwom członkowskim Unii Europejskiej elektronicznych raportów ze statków, zawierających w szczególności dane dotyczące statku i przewożonych towarów,

c) harmonizację usług, treści danych, formatu i częstotliwości ich udostępniania w taki sposób, że użytkownicy RIS mają dostęp do tych samych usług i informacji na poziomie europejskim (interoperacyjność);

3) podejmowanie działań promujących korzystanie z RIS oraz propagowanie wykorzystywania technologii pozycjonowania satelitarnego.

Art. 47e. (uchylony)

Art. 47f. 1. (uchylony)

Art. 47g. 1. Dokument zgodności wydaje się na wniosek użytkownika RIS.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie użytkownika RIS;

2) informacje o rodzaju urządzenia i oprogramowania, wraz z ich charakterystyką techniczną.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumentację techniczną urządzenia i oprogramowania.

Art. 47h. (uchylony)

Art. 47i. (uchylony)";

3) w art. 58 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) uniemożliwia lub utrudnia uprawnionym do inspekcji pracownikom urzędów żeglugi śródlądowej wykonywanie zadań określonych w art. 9 ust. 2 pkt 2, 4-8 i 10,";

4) w art. 59 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) niezwłocznego zawiadomienia o zaistnieniu wypadku żeglugowego,

4) udzielenia pomocy w działaniach ratowniczych,";

5) (uchylony)

6) (uchylony)
od 08.10.2008 do 31.12.2012
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) zasady prowadzenia zharmonizowanego systemu usług informacji rzecznej;";

2) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

"Rozdział 6a

Zharmonizowany system usług informacji rzecznej

Art. 47a. 1. Minister właściwy do spraw transportu prowadzi zharmonizowany system usług informacji rzecznej, zwany dalej "RIS".

2. RIS ma na celu wsparcie transportu wodnego śródlądowego, w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalne oraz usprawnienie współdziałania z innymi rodzajami transportu, w szczególności przez udostępnianie użytkownikom RIS informacji, mających wpływ na:

1) warunki żeglugowe, w tym informacji hydrologicznych, meteorologicznych, geograficznych oraz hydrogeologicznych i administracyjnych (informacje o drogach wodnych);

2) podejmowanie działań dotyczących aktualnej sytuacji żeglugowej w ruchu lokalnym (taktyczne informacje o ruchu);

3) podejmowanie działań średnio- i długoterminowych przez użytkowników RIS (strategiczne informacje o ruchu).

3. RIS wprowadza się na śródlądowych drogach wodnych, w szczególności na śródlądowych drogach wodnych klasy IV i wyższej, które są połączone drogami wodnymi klasy IV lub wyższej z drogami wodnymi klasy IV lub wyższej innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

4. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz śródlądowych dróg wodnych, o których mowa w ust. 3, kierując się kryteriami ekonomicznymi i intensywnością ruchu żeglugowego.

Art. 47b. Do informacji, o których mowa w art. 47a ust. 2, stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

Art. 47c. 1. Dla zapewnienia realizacji zadań RIS tworzy się Centrum RIS.

2. Centrum RIS jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw transportu.

3. Centrum RIS kieruje dyrektor powoływany przez ministra właściwego do spraw transportu, spośród kandydatów posiadających wyższe wykształcenie oraz wiedzę, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie z zakresu żeglugi śródlądowej i przez niego odwoływany.

4. Minister właściwy do spraw transportu nadaje, w drodze rozporządzenia, statut Centrum RIS, uwzględniając jego organizację i zakres działania.

Art. 47d. Do zadań Centrum RIS należy:

1) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji, o których mowa w art. 47a ust. 2;

2) podejmowanie działań zapewniających:

a) użytkownikom RIS dostęp do elektronicznych map nawigacyjnych,

b) udostępnianie organom administracji publicznej oraz państwom członkowskim Unii Europejskiej elektronicznych raportów ze statków, zawierających w szczególności dane dotyczące statku i przewożonych towarów,

c) harmonizację usług, treści danych, formatu i częstotliwości ich udostępniania w taki sposób, że użytkownicy RIS mają dostęp do tych samych usług i informacji na poziomie europejskim (interoperacyjność);

3) podejmowanie działań promujących korzystanie z RIS oraz propagowanie wykorzystywania technologii pozycjonowania satelitarnego.

Art. 47e. 1. Organy administracji publicznej oraz jednostki badawczo-rozwojowe, posiadające dane niezbędne do funkcjonowania RIS, w tym dane hydrologiczne, meteorologiczne, geograficzne oraz hydrogeologiczne i administracyjne, dotyczące śródlądowych dróg wodnych objętych RIS, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, są obowiązane do ich nieodpłatnego udostępniania Centrum RIS.

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz organów administracji publicznej oraz jednostek badawczo-rozwojowych, a także zakres, rodzaj, częstotliwość oraz sposób przekazywania do Centrum RIS danych, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia użytkownikom RIS pełnych informacji o drogach wodnych, a w stosunku do państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej - stosowanymi przez nie standardowymi procedurami zbierania i przetwarzania danych hydrologicznych, meteorologicznych i hydrogeologicznych, określonych w Prawie wodnym.

3. Jednostki badawczo-rozwojowe, o których mowa w ust. 1, udostępniają odpłatnie inne dane niż określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, na podstawie umowy zawartej między jednostką badawczo-rozwojową a Centrum RIS.

Art. 47f. 1. Informacje, o których mowa w art. 47a ust. 2, są udostępniane użytkownikowi RIS posiadającemu urządzenie i oprogramowanie, dla których został wydany dokument zgodności, stwierdzający możliwości techniczne oraz systemowe ich prawidłowego i sprawnego współdziałania z RIS, zwany dalej "dokumentem zgodności".

2. Użytkownik RIS jest obowiązany do uzyskania dokumentu zgodności, wydawanego przez dyrektora Centrum RIS.

3. Obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się do użytkownika RIS posiadającego urządzenie i oprogramowanie, dla których został wydany dokument zgodności przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Art. 47g. 1. Dokument zgodności wydaje się na wniosek użytkownika RIS.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie użytkownika RIS;

2) informacje o rodzaju urządzenia i oprogramowania, wraz z ich charakterystyką techniczną.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumentację techniczną urządzenia i oprogramowania.

Art. 47h. Za wydanie dokumentu zgodności pobiera się opłatę w wysokości określonej w załączniku do ustawy.

Art. 47i. Wykorzystywany w ramach RIS Automatyczny System Identyfikacji statków (AIS) powinien być zgodny z przepisami porozumienia regionalnego dotyczącego usług radiotelefonicznych na śródlądowych drogach wodnych2), zawartego w ramach Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz. 111).";

3) w art. 58 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) uniemożliwia lub utrudnia uprawnionym do inspekcji pracownikom urzędów żeglugi śródlądowej wykonywanie zadań określonych w art. 9 ust. 2 pkt 2, 4-8 i 10,";

4) w art. 59 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) niezwłocznego zawiadomienia o zaistnieniu wypadku żeglugowego,

4) udzielenia pomocy w działaniach ratowniczych,";

5) w art. 70:

a) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) za dokument zgodności, pobieranych przez Centrum RIS.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Opłaty pobierane przez organy administracji żeglugi śródlądowej stanowią dochód budżetu państwa.",

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Opłaty pobierane przez Centrum RIS stanowią dochód budżetu państwa.";

6) w załączniku do ustawy dodaje się część X w brzmieniu:"X RIS

Za wydanie dokumentu zgodności 200 zł" [*]