Wszystkie wersje przepisu Art. 4 ZmPrUstrSądPowsz_2007e w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.07.2008
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082, z późn. zm.) po art. 2a dodaje się art. 2b w brzmieniu:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
od 31.08.2007 do 30.06.2008
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082, z późn. zm.) po art. 2a dodaje się art. 2b w brzmieniu: [*][W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]