Wszystkie wersje przepisu art. 21 UOrgHodZwGosp w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.07.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.106.622
1. Rejestry świń są prowadzone przez związek hodowców lub inny podmiot, które zostały uznane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa dokonuje uznania, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek związku hodowców lub innego podmiotu, jeżeli ten związek lub podmiot spełniają wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji prowadzących lub zakładających rejestry świń.

3. Do wniosku dołącza się:

1) kopię statutu lub umowy, na podstawie których działa związek hodowców lub inny podmiot;

2) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;

3) regulamin prowadzenia danego rejestru;

4) oświadczenie o:

a) liczbie zwierząt, które mają uczestniczyć w realizacji programu krzyżowania zwierząt znajdujących się w posiadaniu członków związku lub innego podmiotu,

b) spełnieniu wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji prowadzących lub zakładających rejestry świń;

5) program krzyżowania zawierający określenie cech użytkowych podlegających doskonaleniu oraz opis komponentów i metod krzyżowania;

6) opis sposobu identyfikacji zwierząt;

7) opis systemu rejestracji danych o pochodzeniu zwierząt, w tym spokrewnienia zwierząt;

8) zakres informacji o zwierzętach wpisywanych do rejestru;

9) zakres prowadzenia oceny wartości użytkowej niezbędny do realizacji programu krzyżowania;

10) opis metody prowadzenia oceny wartości hodowlanej;

11) opis systemu kontroli danych o zwierzętach wpisanych do rejestru.

3a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przepis art. 17 ust. 3a stosuje się odpowiednio.

4. Związek hodowców lub inny podmiot prowadzące rejestr, o którym mowa w ust. 1, składają ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa coroczne sprawozdanie zawierające informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23 do dnia 31 marca roku następnego.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa, w drodze decyzji administracyjnej, uznanie, o którym mowa w ust. 2, jeżeli podmiot prowadzący rejestr:

1) nie spełnia wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji prowadzących lub zakładających rejestry świń lub

2) w sposób rażący narusza przepisy określające sposób prowadzenia rejestru i dokonywania w nim wpisów, w szczególności przepisy art. 24 ust. 1 lub art. 25 ust. 1, lub

3) nie składa sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, lub

4) składa sprawozdanie niezawierające informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 23.
od 13.01.2010 do 30.06.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2009.223.1775
1. Rejestry świń są prowadzone przez związek hodowców lub inny podmiot, które zostały uznane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa dokonuje uznania, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek związku hodowców lub innego podmiotu, jeżeli ten związek lub podmiot spełniają wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji prowadzących lub zakładających rejestry świń.

3. Do wniosku dołącza się:

1) statut lub umowę, na podstawie których działa związek hodowców lub inny podmiot;

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;

3) regulamin prowadzenia danego rejestru;

4) oświadczenie o:

a) liczbie zwierząt, które mają uczestniczyć w realizacji programu krzyżowania zwierząt znajdujących się w posiadaniu członków związku lub innego podmiotu,

b) spełnieniu wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji prowadzących lub zakładających rejestry świń;

5) program krzyżowania zawierający określenie cech użytkowych podlegających doskonaleniu oraz opis komponentów i metod krzyżowania;

6) opis sposobu identyfikacji zwierząt;

7) opis systemu rejestracji danych o pochodzeniu zwierząt, w tym spokrewnienia zwierząt;

8) zakres informacji o zwierzętach wpisywanych do rejestru;

9) zakres prowadzenia oceny wartości użytkowej niezbędny do realizacji programu krzyżowania;

10) opis metody prowadzenia oceny wartości hodowlanej;

11) opis systemu kontroli danych o zwierzętach wpisanych do rejestru.

4. Związek hodowców lub inny podmiot prowadzące rejestr, o którym mowa w ust. 1, składają ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa coroczne sprawozdanie zawierające informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23 do dnia 31 marca roku następnego.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa, w drodze decyzji administracyjnej, uznanie, o którym mowa w ust. 2, jeżeli podmiot prowadzący rejestr:

1) nie spełnia wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji prowadzących lub zakładających rejestry świń lub

2) w sposób rażący narusza przepisy określające sposób prowadzenia rejestru i dokonywania w nim wpisów, w szczególności przepisy art. 24 ust. 1 lub art. 25 ust. 1, lub

3) nie składa sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, lub

4) składa sprawozdanie niezawierające informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 23.
od 08.08.2007 do 12.01.2010
1. Rejestry świń są prowadzone przez związek hodowców lub inny podmiot, które zostały uznane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa dokonuje uznania, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek związku hodowców lub innego podmiotu, jeżeli ten związek lub podmiot spełniają wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji prowadzących lub zakładających rejestry świń.

3. Do wniosku dołącza się:

1) statut lub umowę, na podstawie których działa związek hodowców lub inny podmiot;

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

3) regulamin prowadzenia danego rejestru;

4) oświadczenie o:

a) liczbie zwierząt, które mają uczestniczyć w realizacji programu krzyżowania zwierząt znajdujących się w posiadaniu członków związku lub innego podmiotu,

b) spełnieniu wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji prowadzących lub zakładających rejestry świń.

4. Związek hodowców lub inny podmiot prowadzące rejestr, o którym mowa w ust. 1, składają ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa coroczne sprawozdanie zawierające informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23 do dnia 31 marca roku następnego.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa, w drodze decyzji administracyjnej, uznanie, o którym mowa w ust. 2, jeżeli podmiot prowadzący rejestr:

1) nie spełnia wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji prowadzących lub zakładających rejestry świń lub

2) w sposób rażący narusza przepisy określające sposób prowadzenia rejestru i dokonywania w nim wpisów, w szczególności przepisy art. 24 ust. 1 lub art. 25 ust. 1, lub

3) nie składa sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, lub

4) składa sprawozdanie niezawierające informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 23.