Wszystkie wersje przepisu art. 4 UZasNabywAkcjiSpElektr w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 12.02.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2009.13.70
1. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej powstaje po upływie sześciu miesięcy od dnia powstania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidowanej i wygasa z upływem dwunastu miesięcy od dnia jego powstania.

2. Uprawnieni pracownicy mogą skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej, o ile złożą pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji tej spółki. Termin do składania oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej rozpoczyna się w dniu powstania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidowanej i kończy się z upływem trzech miesięcy od dnia jego rozpoczęcia. Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej. Do złożenia oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji przez spadkobiercę uprawnionego pracownika nie jest wymagane przedstawienie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

3. W przypadku śmierci uprawnionego pracownika termin na zrealizowanie przez jego spadkobierców prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej nie rozpoczyna biegu, a rozpoczęty ulega przerwaniu do czasu uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo w przypadku przedstawienia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza ulega przedłużeniu o miesiąc. W razie przerwania biegu terminu, termin ten biegnie na nowo od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

4. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji przez spadkobierców może być zrealizowane, o ile wniosek o stwierdzenie nabycia spadku został złożony nie później niż w dniu, w którym upłynął termin wygaśnięcia prawa, o którym mowa w ust. 1, albo w tym terminie został przedstawiony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

5. Do nieodpłatnego udostępniania akcji spółki konsolidującej mają zastosowanie przepisy działu IV rozdziału 2, z wyłączeniem przepisów art. 38 ust. 1-4 oraz art. 38c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

6. Do nieodpłatnego udostępniania akcji spółki konsolidowanej mają zastosowanie przepisy działu IV rozdziału 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, z tym że do zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej nie mają zastosowania przepisy art. 38 ust. 3 i 4.
od 18.11.2007 do 11.02.2009
1. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej powstaje po upływie sześciu miesięcy od dnia powstania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidowanej i wygasa z upływem dwunastu miesięcy od dnia jego powstania. W przypadku, gdy prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidowanej zostało nabyte przez uprawnionego pracownika lub jego spadkobiercę przed dniem wejścia w życie ustawy i prawo to w tym terminie nie wygasło, bieg terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim rozpoczyna się po upływie sześciu miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

2. Uprawnieni pracownicy lub ich spadkobiercy mogą skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej o ile złożą pisemne oświadczenia o zamiarze nabycia akcji tej spółki. Termin do składania oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej rozpoczyna się w dniu powstania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidowanej i kończy się z upływem trzech miesięcy od dnia jego rozpoczęcia. Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej.

3. Śmierć uprawnionego pracownika, która nastąpiła po rozpoczęciu biegu terminu do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, a przed złożeniem przez niego tego oświadczenia, przerywa, do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, bieg terminu na złożenie oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji przez jego spadkobierców oraz zrealizowanie prawa do nieodpłatnego nabycia akcji.

4. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji przez spadkobierców może być zrealizowane o ile wniosek o stwierdzenie nabycia spadku został złożony nie później niż do dnia wygaśnięcia prawa, o którym mowa w ust. 1.

5. Do nieodpłatnego udostępniania akcji spółki konsolidującej mają zastosowanie przepisy działu IV rozdziału 2 z wyłączeniem przepisów art. 38 ust. 1-4, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

6. Do nieodpłatnego udostępniania akcji spółki konsolidowanej mają zastosowanie przepisy działu IV rozdziału 2, z wyłączeniem przepisów art. 38 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.