Wszystkie wersje przepisu art. 2 UZasNabywAkcjiSpElektr w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 12.02.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2009.13.70
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) spółce konsolidującej - rozumie się przez to spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub spółkę z udziałem spółki ze 100 % udziałem Skarbu Państwa, na pokrycie kapitału zakładowego której Skarb Państwa wnosi, w ramach procesu konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, akcje spółek konsolidowanych;

2) spółce konsolidowanej – rozumie się przez to:

a) spółkę z udziałem Skarbu Państwa, której akcje zostały wniesione na pokrycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej,

b) spółkę powstałą w wyniku połączenia spółek, o których mowa w lit. a, w trybie art. 492 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),

c) spółkę powstałą w wyniku podziału spółki, o której mowa w lit. a, w trybie art. 529 § 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;

3) uprawnionych pracownikach - rozumie się przez to:

a) osoby, które na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) są uprawnione do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa akcji spółki konsolidowanej,

b) osoby, które jako uprawnieni pracownicy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, albo jako ich spadkobiercy, nabyły od Skarbu Państwa akcje spółek konsolidowanych lub prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółek konsolidowanych lub prawo do ekwiwalentu;

4) uprawnionych akcjonariuszach – rozumie się przez to akcjonariuszy spółki konsolidowanej, którzy jako uprawnieni pracownicy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, lub jako spadkobiercy tych osób, nabyli akcje spółki konsolidowanej nieodpłatnie od Skarbu Państwa, jak również pozostałych akcjonariuszy spółki konsolidowanej;

5) prawie do ekwiwalentu - rozumie się przez to ekwiwalent prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, o którym mowa w art. 38b ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
od 18.11.2007 do 11.02.2009
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) spółce konsolidującej - rozumie się przez to spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub spółkę z udziałem spółki ze 100 % udziałem Skarbu Państwa, na pokrycie kapitału zakładowego której Skarb Państwa wnosi, w ramach procesu konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, akcje spółek konsolidowanych;

2) spółce konsolidowanej - rozumie się przez to spółkę z udziałem Skarbu Państwa, której akcje zostały wniesione na pokrycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej;

3) uprawnionych pracownikach - rozumie się przez to:

a) osoby, które na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) są uprawnione do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa akcji spółki konsolidowanej,

b) osoby, które jako uprawnieni pracownicy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nabyły od Skarbu Państwa akcje spółek konsolidowanych lub prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółek konsolidowanych lub nabyły prawo do ekwiwalentu;

4) uprawnionych akcjonariuszach - rozumie się przez to akcjonariuszy spółki konsolidowanej, którzy jako uprawnieni pracownicy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji lub jako spadkobiercy takich osób, nabyli przed dniem wejścia w życie ustawy akcje spółki konsolidowanej nieodpłatnie od Skarbu Państwa, jak również pozostałych akcjonariuszy spółki konsolidowanej, którzy nabyli akcje spółki konsolidowanej zbyte przez takie osoby;

5) prawie do ekwiwalentu - rozumie się przez to ekwiwalent prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, o którym mowa w art. 38b ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.