Wszystkie wersje przepisu art. 7 UEkwPienBezpłWęg w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 28.07.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.144.856
1. Ekwiwalent wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "ZUS", zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 5, na wniosek osoby uprawnionej.

2. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu zawiera:

1) imię i nazwisko osoby uprawnionej;

2) numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości obcokrajowca;

3) adres zamieszkania osoby uprawnionej;

4) numer świadczenia osoby uprawnionej;

5) nazwę przedsiębiorstwa robót górniczych.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do ekwiwalentu i określający jego wysokość oraz oświadczenie osoby uprawnionej o niepobieraniu w latach 2002-2007 lub za ich część, ekwiwalentu lub bezpłatnego węgla w naturze.

4. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu zgłasza się do końca I kwartału roku, w którym ekwiwalent ma zostać wypłacony po raz pierwszy.

5. Ekwiwalent jest wypłacany według następującego harmonogramu:

1) za rok 2002 - w 2007 r.;

2) za rok 2003 - w 2008 r.;

3) za lata 2004-2005 - w 2009 r.;

4) za lata 2006-2007 - w 2010 r.;

5) za lata 2008-2009 - w 2011 r.;

6) za lata 2010-2011 - w 2012 r.;

7) za lata 2012-2013 - w 2013 r.;

8) za rok 2014 - w 2014 r.;

9) za rok 2015 - w 2015 r.

6. Ekwiwalent jest wypłacany:

1) za lata 2002-2009 - w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku za dany okres;

2) za lata 2010-2015 - w terminie do końca I kwartału roku, w którym ekwiwalent ma zostać wypłacony;

3) w przypadku składania wniosku o wypłatę ekwiwalentu po raz pierwszy - w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku.

7. W przypadku wypłaty przez ZUS ekwiwalentu na wniosek, o którym mowa w ust. 1-4, ekwiwalent w następnych latach wypłaca się bez konieczności złożenia kolejnych wniosków o jego wypłatę.
od 29.08.2007 do 27.07.2011
1. Ekwiwalent wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "ZUS", zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 7, na wniosek osoby uprawnionej.

2. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu zgłoszony po raz pierwszy zawiera:

1) imię i nazwisko osoby uprawnionej;

2) numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości obcokrajowca;

3) adres zamieszkania osoby uprawnionej;

4) numer świadczenia osoby uprawnionej;

5) nazwę przedsiębiorstwa robót górniczych.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do ekwiwalentu i określający jego wysokość oraz oświadczenie osoby uprawnionej o niepobieraniu w latach 2002-2007 lub za ich część, ekwiwalentu lub bezpłatnego węgla w naturze.

4. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu zgłoszone za lata następne zawierają dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4.

5. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu za dany okres zgłasza się do końca I kwartału roku, w którym ma nastąpić wypłata.

6. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu za rok 2002 zgłasza się w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

7. Ekwiwalent jest wypłacany według następującego harmonogramu:

1) za rok 2002 - w 2007 r.;

2) za rok 2003 - w 2008 r.;

3) za lata 2004-2005 - w 2009 r.;

4) za lata 2006-2007 - w 2010 r.;

5) za lata 2008-2009 - w 2011 r.;

6) za lata 2010-2011 - w 2012 r.;

7) za rok 2012 - w 2013 r.;

8) za rok 2013 - w 2013 r.;

9) za rok 2014 - w 2014 r.;

10) za rok 2015 - w 2015 r.

8. Ekwiwalent jest wypłacany:

1) za lata 2002-2012 - w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku za dany okres;

2) za lata 2013-2015 - wraz z wypłatą emerytury lub renty, a jeżeli wypłata emerytury lub renty została wstrzymana wskutek zawieszenia prawa do tych świadczeń - kwartalnie w trzecim miesiącu kwartału, z tym że wypłata ekwiwalentu wraz z należnym wyrównaniem następuje w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku.