Wszystkie wersje przepisu Art. 9 RozpWEEUWT w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 21.12.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2013.347.303
1. Statut EUWT przyjmowany jest na podstawie konwencji – i zgodnie z nią – przez członków EUWT stanowiących jednomyślnie.

2. Statut EUWT określa co najmniej:

a) postanowienia dotyczące sposobu działania jego organów i ich kompetencji, jak również liczby przedstawicieli członków w odpowiednich organach;

b) procedury podejmowania decyzji;

c) jego język lub języki robocze;

d) ustalenia dotyczące jego funkcjonowania;

e) procedury w zakresie zarządzania personelem i rekrutacji;

f) uregulowania dotyczące wkładów finansowych członków;

g) mające zastosowanie przepisy dotyczące rachunkowości i budżetu jego członków;

h) wyznaczenie niezależnego zewnętrznego audytora sprawozdania finansowego EUWT; oraz

i) procedury wprowadzania zmian do statutu, zgodne z obowiązkami określonymi w art. 4 i 5.
od 01.08.2006 do 20.12.2013
1. Statut EUWT przyjmowany jest na podstawie konwencji przez członków EUWT działających jednogłośnie.

2. Statut EUWT zawiera, jako minimum, wszystkie postanowienia konwencji oraz następujące elementy:

a) postanowienia dotyczące sposobu działania organów EUWT i ich kompetencji, jak również liczby przedstawicieli członków w odpowiednich organach;

b) procedury decyzyjne EUWT;

c) język lub języki robocze;

d) uzgodnienia dotyczące funkcjonowania EUWT, szczególnie w zakresie zarządzania personelem, procedur rekrutacji i charakteru umów z personelem;

e) uzgodnienia dotyczące wkładów finansowych członków oraz zasad rachunkowych i budżetowych – w tym dotyczących kwestii finansowych – stosowanych przez każdego z członków w odniesieniu do EUWT;

f) uzgodnienia dotyczące odpowiedzialności finansowej członków zgodnie z art. 12 ust. 2;

g) organy odpowiedzialne za wyznaczenie niezależnych audytorów zewnętrznych; oraz

h) procedury wprowadzania zmian do statutu, które są zgodne z obowiązkami określonymi w art. 4 i 5.