Wszystkie wersje przepisu art. 9 UOferPubInstrFinSpółPub w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 23.04.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2013.0.433
1.Komisja może wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydanie decyzji stwierdzającej równoważność ram prawnych i nadzorczych dotyczących działania rynku regulowanego w państwie niebędącym państwem członkowskim z rynkiem regulowanym.

2.We wniosku, o którym mowa w ust. 1, Komisja wskazuje, że ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego spełniają następujące warunki:

1)organizowanie obrotu wymaga zezwolenia i obrót ten podlega nadzorowi;

2)dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu wymaga spełnienia jasnych i przejrzystych warunków zapewniających swobodny, efektywny i uczciwy obrót tymi papierami wartościowymi;

3)emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu podlegają bieżącym i okresowym obowiązkom informacyjnym zapewniającym wystarczającą ochronę inwestorów;

4)obowiązujące przepisy prawa zapobiegają nadużyciom rynkowym związanym z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem wymogów informacyjnych, wykorzystywaniem informacji poufnych oraz manipulacją rynkową.
od 23.10.2005 do 22.04.2013
1. Komisja prowadzi rejestr inwestorów kwalifikowanych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 lit. a oraz pkt 6 lit. a. Rejestr jest jawny.

2. Komisja dokonuje wpisu podmiotu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 lit. a oraz pkt 6 lit. a, do rejestru inwestorów kwalifikowanych, na jego wniosek, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Uzyskanie przez ten podmiot statusu inwestora kwalifikowanego następuje z dniem wpisu do rejestru.

3. Komisja odmawia wpisu, jeżeli nie są spełnione warunki jego uzyskania określone w art. 8 ust. 2 lub 3.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis do rejestru inwestorów kwalifikowanych, szczegółowy sposób prowadzenia przez Komisję rejestru inwestorów kwalifikowanych oraz tryb jego udostępniania, uwzględniając konieczność zapewnienia emitentom dostępu do informacji o takich inwestorach oraz należytą ich identyfikację.