Wszystkie wersje przepisu art. 17 UObrótInstrFinans w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 26.12.2012

zmieniony przez
Dz.U. 2012.0.1385
1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek regulowany,

2) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

- przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony interesów inwestorów uczestniczących w obrocie na tym rynku, w zakresie nieuregulowanym przepisami art. 17-20 i art. 27-37 rozporządzenia 1287/2006.

2. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz organom nadzoru nad rynkami regulowanymi w innych państwach członkowskich listę rynków regulowanych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
od 21.10.2009 do 25.12.2012

zmieniony przez
Dz.U. 2009.165.1316
1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek regulowany,

2) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

- przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony interesów inwestorów uczestniczących w obrocie na tym rynku, w zakresie nieuregulowanym przepisami art. 17-20 i art. 27-37 rozporządzenia 1287/2006.

2. Komisja przekazuje Komisji Europejskiej oraz innym państwom członkowskim listę rynków regulowanych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
od 24.10.2005 do 20.10.2009
1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

1) warunki, jakie musi spełniać rynek regulowany, w tym warunki upowszechniania informacji o transakcjach i obrotach na tych rynkach,

2) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

- przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony interesów inwestorów uczestniczących w obrocie na tym rynku.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych uznaje, w drodze rozporządzenia, rynki regulowane.

3. Komisja przekazuje Komisji Europejskiej oraz innym państwom członkowskim:

1) rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz informacje o każdej zmianie treści tego rozporządzenia;

2) regulaminy, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1.