Wszystkie wersje przepisu art. 42 USportKwalif w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 05.10.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.171.1208
1. Przy Polskim Komitecie Olimpijskim działa Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu, zwany dalej "Trybunałem", jako stały sąd polubowny.

2. Trybunał wydaje orzeczenia w sprawach poddanych jego właściwości na podstawie zapisu na sąd polubowny oraz na podstawie art. 23a i art. 43.

3. Do Trybunału stosuje się odpowiednio przepis art. 41, z zastrzeżeniem art. 23a.

4. Trybunał składa się z 24 arbitrów, których powołuje Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na okres 4-letniej kadencji.

5. Organ uprawniony do powołania członka Trybunału odwołuje go wyłącznie w przypadku:

1) zrzeczenia się funkcji;

2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;

3) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.

6. W przypadku odwołania członka lub jego śmierci właściwy organ powołuje nowego członka Trybunału.

7. Organizację Trybunału i tryb jego postępowania określa Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

8. Działalność Trybunału wiążąca się z rozpoznawaniem środków zaskarżenia, o których mowa w art. 43, może być dofinansowana ze środków budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.
od 01.09.2005 do 04.10.2007
1. Przy Polskim Komitecie Olimpijskim działa Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu, zwany dalej "Trybunałem", jako stały sąd polubowny.

2. Trybunał wydaje orzeczenia w sprawach poddanych jego właściwości na podstawie zapisu na sąd polubowny.

3. Do Trybunału stosuje się odpowiednio przepis art. 41.

4. Trybunał składa się z 24 arbitrów, których powołują w równej liczbie minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu oraz Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na okres 4-letniej kadencji.

5. Organ uprawniony do powołania członka Trybunału odwołuje go wyłącznie w przypadku:

1) zrzeczenia się funkcji;

2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;

3) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.

6. W przypadku odwołania członka lub jego śmierci właściwy organ powołuje nowego członka Trybunału.

7. Organizację Trybunału i tryb jego postępowania określa Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

8. Działalność Trybunału wiążąca się z rozpoznawaniem środków zaskarżenia, o których mowa w art. 43, może być dofinansowana ze środków budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.