Wszystkie wersje przepisu art. 41 UOchronaRoślin w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 27.04.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2013.0.455
(uchylony)
od 24.05.2007 do 26.04.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2007.80.541
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa może pozwolić na użycie środka ochrony roślin niedopuszczonego do obrotu, przeznaczonego do celów naukowo-badawczych lub do badań związanych z rejestracją tego środka, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia tych badań, na wniosek jednostki organizacyjnej prowadzącej badania lub wnioskodawcy.

2. Badania, o których mowa w ust. 1, są prowadzone pod nadzorem Inspekcji.

3. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:

1) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin;

2) nazwę, siedzibę i adres producenta środka ochrony roślin;

3) nazwę i zawartość substancji aktywnej, ze wskazaniem producenta tej substancji;

4) określenie:

a) gatunków roślin, na których będą prowadzone badania,

b) zwalczanych organizmów szkodliwych,

c) powierzchni badań,

d) miejsca prowadzenia badań, jeżeli środek przeznaczony jest do celów naukowo-badawczych,

e) przewidywanej dawki i ilości środka ochrony roślin niezbędnej do przeprowadzenia badań;

5) wskazanie jednostki wykonującej badania i okresu, w jakim badania te będą prowadzone.

4. Do wniosku dołącza się kartę charakterystyki środka ochrony roślin oraz dowód wpłaty opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 59 ust. 1.

5. Jeżeli badania mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, zwierząt lub środowisko, minister właściwy do spraw rolnictwa może zabronić ich przeprowadzenia lub pozwolić na ich przeprowadzenie na określonych warunkach.

6. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin, ze wskazaniem producenta tego środka;

2) nazwę i zawartość substancji aktywnej, ze wskazaniem producenta tej substancji;

3) gatunki roślin, na których będą prowadzone badania;

4) zwalczane organizmy szkodliwe;

5) powierzchnię, na której będą prowadzone badania;

6) miejsce prowadzenia badań, jeżeli środek przeznaczony jest do celów naukowo-badawczych;

7) jednostkę wykonującą badania i okres, w jakim badania będą prowadzone;

8) dodatkowe warunki prowadzenia badań, o których mowa w ust. 5.

7. Pozwolenie upoważnia na wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków ochrony roślin.
od 01.05.2004 do 23.05.2007
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa może pozwolić na użycie środka ochrony roślin niedopuszczonego do obrotu, przeznaczonego do celów naukowo-badawczych lub do badań związanych z rejestracją tego środka, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia tych badań, na wniosek jednostki organizacyjnej prowadzącej badania lub wnioskodawcy.

2. Badania, o których mowa w ust. 1, są prowadzone pod nadzorem Inspekcji.

3. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:

1) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin;

2) nazwę, siedzibę i adres producenta środka ochrony roślin;

3) nazwę i zawartość substancji aktywnej, ze wskazaniem producenta tej substancji;

4) określenie:

a) gatunków roślin, na których będą prowadzone badania,

b) zwalczanych organizmów szkodliwych,

c) powierzchni badań,

d) miejsca prowadzenia badań, jeżeli środek przeznaczony jest do celów naukowo-badawczych,

e) przewidywanej dawki i ilości środka ochrony roślin niezbędnej do przeprowadzenia badań;

5) wskazanie jednostki wykonującej badania i okresu, w jakim badania te będą prowadzone.

4. Do wniosku należy dołączyć kartę charakterystyki środka ochrony roślin i kartę charakterystyki substancji aktywnej oraz dowód wpłaty opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 59 ust. 1.

5. Jeżeli badania mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, zwierząt lub środowisko, minister właściwy do spraw rolnictwa może zabronić ich przeprowadzenia lub pozwolić na ich przeprowadzenie na określonych warunkach.

6. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin, ze wskazaniem producenta tego środka;

2) nazwę i zawartość substancji aktywnej, ze wskazaniem producenta tej substancji;

3) gatunki roślin, na których będą prowadzone badania;

4) zwalczane organizmy szkodliwe;

5) powierzchnię, na której będą prowadzone badania;

6) miejsce prowadzenia badań, jeżeli środek przeznaczony jest do celów naukowo-badawczych;

7) jednostkę wykonującą badania i okres, w jakim badania będą prowadzone;

8) dodatkowe warunki prowadzenia badań, o których mowa w ust. 5.

7. Pozwolenie upoważnia na wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków ochrony roślin.