Wszystkie wersje przepisu art. 14a UŚwiadczOpiekiZdrow w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2008.225.1486
(uchylony).
od 01.10.2007 do 31.12.2008

zmieniony przez
Dz.U. 2007.124.922
1. Podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej wobec osoby, która popełniła umyślne przestępstwo, stwierdzone prawomocnym wyrokiem, którego skutkiem jest konieczność udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. Roszczenie nie przysługuje w przypadkach, o których mowa w art. 14b ust. 1.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje z tytułu poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych sprawcy przestępstwa, o którym mowa w ust. 1.