Wszystkie wersje przepisu art. 25 UFundInwest w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 24.10.2005

zmieniony przez
Dz.U. 2005.183.1537
(uchylony)
od 01.07.2004 do 23.10.2005
1. Nie wymaga zezwolenia zmiana statutu funduszu inwestycyjnego w zakresie:

1) użytych definicji i skrótów;

2) adresu lub siedziby podmiotów wymienionych w statucie;

3) sposobu udostępniania informacji o funduszu inwestycyjnym do publicznej wiadomości;

4) prowadzenia programów systematycznego oszczędzania;

5) udzielania pełnomocnictw przez uczestników funduszu inwestycyjnego;

6) prowadzenia rejestru uczestników funduszu;

7) składania dyspozycji za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji;

8) danych, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 7-9, w przypadku drugiej i następnych emisji certyfikatów inwestycyjnych.

2. O dokonaniu zmiany statutu, o której mowa w ust. 1, fundusz inwestycyjny, w terminie 3 dni roboczych od dnia sporządzenia aktu notarialnego, zawiadamia Komisję, dostarczając wypis z tego aktu.

3. Jeżeli zmiana statutu jest sprzeczna z prawem lub interesem uczestników funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wypisu z aktu notarialnego, zgłosić sprzeciw wobec wprowadzenia zmian w statucie.

4. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 1, nie może być ogłoszona wcześniej niż pierwszego dnia po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.

5. Jeżeli Komisja zgłosi sprzeciw wobec wprowadzenia zmian do statutu, o których mowa w ust. 1, zmiany te nie podlegają ogłoszeniu.

6. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 1, wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie statutu.

7. Komisja może zezwolić na skrócenie terminu określonego w ust. 6, jeżeli nie naruszy to interesu uczestników funduszu inwestycyjnego.

8. Fundusz inwestycyjny zawiadamia Komisję o dokonaniu ogłoszeń i ich terminach oraz składa wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie do rejestru funduszy inwestycyjnych zmiany statutu, dołączając do wniosku jego jednolity tekst wraz z informacją o dokonaniu ogłoszeń i o terminach ich dokonania.

9. Sąd rejestrowy wpisuje do rejestru funduszy inwestycyjnych informację o zmianie statutu wraz z datą wejścia w życie zmiany.