Wszystkie wersje przepisu art. 97 UPromocjaZatrudInstytRynkuPracy w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 23.08.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2013.0.829
Zadania w zakresie przygotowywania, realizacji i oceniania efektów programów i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej realizują specjaliści do spraw programów.
od 01.02.2011 do 22.08.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2010.257.1725
1. Zadania z zakresu przygotowywania, realizacji i oceniania efektów programów i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej realizują:

1) specjalista do spraw programów - stażysta;

2) specjalista do spraw programów;

3) samodzielny specjalista do spraw programów.

2. Specjalistą do spraw programów może zostać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) posiada wykształcenie wyższe;

4) wykonywała zadania z zakresu projektowania, realizowania lub oceniania programów i projektów, o których mowa w ust. 1, przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia;

5) (uchylony).

3. Samodzielnym specjalistą do spraw programów może zostać osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny;

2) przez co najmniej 24 miesiące wykonywała zadania na stanowisku specjalisty do spraw programów;

3) ukończyła studia podyplomowe z zakresu programów i projektów rynku pracy potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

3a. Osoba niespełniająca warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, może wykonywać czynności na stanowisku specjalisty do spraw programów - stażysty pod nadzorem specjalisty do spraw programów lub przełożonego.

4. (uchylony).
od 01.02.2009 do 31.01.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2009.6.33
1. Zadania z zakresu przygotowywania, realizacji i oceniania efektów programów i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej realizują:

1) specjalista do spraw programów - stażysta;

2) specjalista do spraw programów;

3) samodzielny specjalista do spraw programów.

2. Specjalistą do spraw programów może zostać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była karana;

3) posiada wykształcenie wyższe;

4) wykonywała zadania z zakresu projektowania, realizowania lub oceniania programów i projektów, o których mowa w ust. 1, przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia;

5) (uchylony).

3. Samodzielnym specjalistą do spraw programów może zostać osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny;

2) przez co najmniej 24 miesiące wykonywała zadania na stanowisku specjalisty do spraw programów;

3) ukończyła studia podyplomowe z zakresu programów i projektów rynku pracy potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

3a. Osoba niespełniająca warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, może wykonywać czynności na stanowisku specjalisty do spraw programów - stażysty pod nadzorem specjalisty do spraw programów lub przełożonego.

4. (uchylony).
od 01.11.2005 do 31.01.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2005.164.1366
1. Zadania z zakresu przygotowywania, realizacji i oceniania efektów programów i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej wykonuje specjalista do spraw programów.

2. Specjalistą do spraw programów może zostać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była karana;

3) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny;

4) wykonywała zadania z zakresu projektowania, realizowania lub oceniania programów i projektów, o których mowa w ust. 1, przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia;

5) (uchylony).

3. Samodzielnym specjalistą do spraw programów może zostać osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny;

2) przez co najmniej 24 miesiące wykonywała zadania na stanowisku specjalisty do spraw programów;

3) ukończyła studia podyplomowe z zakresu programów i projektów rynku pracy potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

4. Specjalista, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest obowiązany doskonalić kwalifikacje zawodowe.
od 01.06.2004 do 31.10.2005
1. Zadania z zakresu przygotowywania, realizacji i oceniania efektów programów i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej wykonuje specjalista do spraw programów.

2. Specjalistą do spraw programów może zostać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była karana;

3) posiada wyższe wykształcenie zawodowe;

4) wykonywała zadania z zakresu projektowania, realizowania lub oceniania programów i projektów, o których mowa w ust. 1, przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia;

5) ukończyła szkolenie w zakresie projektowania, realizowania lub oceniania programów i projektów potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

3. Samodzielnym specjalistą do spraw programów może zostać osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie;

2) przez co najmniej 24 miesiące wykonywała zadania na stanowisku specjalisty do spraw programów;

3) ukończyła szkolenie z zakresu rozwoju zasobów ludzkich potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

4. Specjalista, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest obowiązany doskonalić kwalifikacje zawodowe przez udział w co najmniej jednym szkoleniu w okresie 24 miesięcy pracy.