Wszystkie wersje przepisu art. 5 UPromocjaZatrudInstytRynkuPracy w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.11.2005

zmieniony przez
Dz.U. 2005.164.1366
Minister właściwy do spraw pracy pełni funkcję koordynatora publicznych służb zatrudnienia.
od 01.06.2004 do 31.10.2005
1. Minister właściwy do spraw pracy pełni funkcję koordynatora publicznych służb zatrudnienia przy pomocy Biura Koordynacji Publicznych Służb Zatrudnienia.

2. Minister właściwy do spraw pracy zadania w zakresie udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES realizuje za pośrednictwem krajowego koordynatora EURES, działającego w ramach urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy.

3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze zarządzenia, szczegółowe zasady funkcjonowania Biura Koordynacji Publicznych Służb Zatrudnienia, w tym zasady wynagradzania pracowników Biura.