Wszystkie wersje przepisu art. 30 UPromocjaZatrudInstytRynkuPracy w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 12.03.2010

zmieniony przez
Dz.U. 2010.28.146
(uchylony).
od 01.11.2005 do 11.03.2010

zmieniony przez
Dz.U. 2005.164.1366
1. Marszałek województwa lub starosta przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę:

1) zgłoszone możliwości realizacji usługi rynku pracy;

2) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji usługi rynku pracy, uwzględniając relację przedstawionych kosztów do zakresu rzeczowego usługi rynku pracy;

3) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację usługi rynku pracy;

4) analizę i ocenę realizacji usług rynku pracy zleconych w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

5) wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji usługi rynku pracy.

2. Marszałek województwa lub starosta ogłaszający otwarty konkurs ofert jest obowiązany w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkować się do spełniania przez oferenta warunków określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 27 ust. 2.

od 01.06.2004 do 31.10.2005
1. Marszałek województwa lub starosta przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę:

1) zgłoszone możliwości realizacji zadania;

2) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania, uwzględniając relację przedstawionych kosztów do zakresu rzeczowego zadania;

3) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;

4) analizę i ocenę realizacji zadań zleconych w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

5) wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania.

2. Marszałek województwa lub starosta ogłaszający otwarty konkurs ofert jest obowiązany w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkować się do spełniania przez oferenta warunków określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 27 ust. 2.