Wszystkie wersje przepisu art. 28 UPromocjaZatrudInstytRynkuPracy w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 12.03.2010

zmieniony przez
Dz.U. 2010.28.146
(uchylony).
od 01.11.2005 do 11.03.2010

zmieniony przez
Dz.U. 2005.164.1366
1. Oferta podmiotu, o którym mowa w art. 24 ust. 1, powinna zawierać:

1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanej do realizacji usługi rynku pracy;

2) termin i miejsce realizacji usługi rynku pracy;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji usługi rynku pracy;

4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację usługi rynku pracy;

5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danej usługi rynku pracy;

6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy usługa rynku pracy.

2. Marszałek województwa lub starosta ogłaszający otwarty konkurs ofert może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w wyznaczonym terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych uprawnionemu podmiotowi składającemu ofertę.
od 01.06.2004 do 31.10.2005
1. Oferta podmiotu, o którym mowa w art. 24 ust. 1, powinna zawierać:

1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania;

2) termin i miejsce realizacji zadania;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;

5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;

6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

2. Marszałek województwa lub starosta ogłaszający otwarty konkurs ofert może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w wyznaczonym terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych uprawnionemu podmiotowi składającemu ofertę.