Wszystkie wersje przepisu art. 124 UPromocjaZatrudInstytRynkuPracy w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.07.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.89.589
(uchylony).
od 01.06.2004 do 30.06.2007
Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 116, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.