Wszystkie wersje przepisu art. 105 UPromocjaZatrudInstytRynkuPracy w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 30.07.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.115.791
Przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczy­pospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewi­domych w Laskach oraz zakłady aktywności zawodowej nie opłacają składek na Fun­dusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeł­no­sprawności.
od 01.06.2004 do 29.07.2007
Przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywizacji zawodowej nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.