Wszystkie wersje przepisu art. 102a UPromocjaZatrudInstytRynkuPracy w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 26.10.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.176.1243
(uchylony).
od 01.11.2005 do 25.10.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2005.164.1366
1. Minister właściwy do spraw pracy może przyznać dyrektorowi wojewódzkiego oraz powiatowego urzędu pracy nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia i skuteczność w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia.

2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i warunki przyznania nagrody specjalnej, podmioty uprawnione do zgłaszania wniosków o przyznanie nagrody oraz tryb postępowania w sprawie przyznania tej nagrody, uwzględniając w szczególności efektywność i skuteczność w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych.

3. Nagroda, o której mowa w ust. 1, oraz opłacone od niej składki są refundowane ze środków Funduszu Pracy.