Wszystkie wersje przepisu art. 107 PrOchrŚrodow w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 30.04.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.75.493
(uchylony).
od 01.10.2001 do 29.04.2007
1. Na obszarze, na którym istnieje przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, starosta może, w drodze decyzji, nałożyć na władający powierzchnią ziemi podmiot korzystający ze środowiska, obowiązany do rekultywacji, obowiązek prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie lub ziemi. Podmiot obowiązany jest w tym przypadku przechowywać wyniki pomiarów przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

2. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczyna się z urzędu.