Wszystkie wersje przepisu art. 106 PrOchrŚrodow w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 30.04.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.75.493
(uchylony).
od 28.07.2005 do 29.04.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2005.113.954
1. Obowiązany do rekultywacji powinien, z zastrzeżeniem art. 108, uzgodnić jej warunki z organem ochrony środowiska.

2. Uzgodnienie następuje w drodze decyzji określającej zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji.

3. We wniosku o uzgodnienie należy wskazać:

1) obszar wymagający rekultywacji,

2) funkcje pełnione przez wymagającą rekultywacji powierzchnię ziemi,

3) planowany zakres i sposób rekultywacji oraz termin jej zakończenia.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli została wydana, w trybie art. 362, decyzja określająca zakres czynności zmierzających do przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
od 01.10.2001 do 27.07.2005
1. Obowiązany do rekultywacji powinien, z zastrzeżeniem art. 108, uzgodnić jej warunki z organem ochrony środowiska.

2. Uzgodnienie następuje w drodze decyzji określającej zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji.

3. We wniosku o uzgodnienie należy wskazać:

1) obszar wymagający rekultywacji,

2) funkcje pełnione przez wymagającą rekultywacji powierzchnię ziemi,

3) planowany zakres i sposób rekultywacji oraz termin jej zakończenia.