Wszystkie wersje przepisu art. 48 KM w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 25.01.2012

zmieniony przez
Dz.U. 2011.228.1368
§ 1. Organami pomiarowymi są dyrektorzy urzędów morskich.

§ 2. Zadania organu pomiarowego mogą zostać powierzone zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie morskim.
od 05.06.2002 do 24.01.2012
§ 1. Organami pomiarowymi są dyrektorzy urzędów morskich.

§ 2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może, w drodze rozporządzenia, powierzyć zadania organu pomiarowego instytucji klasyfikacyjnej, uwzględniając specyfikę i charakter zadań realizowanych przez tę instytucję.