Wszystkie wersje przepisu art. 9 UOstSystRozrachPapWart w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.10.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2003.60.535
(uchylony).
od 01.01.2002 do 30.09.2003
Ogłoszenie upadłości uczestnika nie wstrzymuje możliwości wykorzystania:

1) środków pieniężnych i papierów wartościowych, zgromadzonych i zapisanych na jego rachunku rozliczeniowym, nieobciążonych prawem rzeczowym lub niebędących przedmiotem zabezpieczenia,

2) papierów wartościowych zapisanych na rachunku rozliczeniowym uczestnika jako przedmiotu zabezpieczenia kredytu uzyskanego w ramach systemu w dniu ogłoszenia upadłości, jeżeli kredyt taki może być udostępniony w ramach istniejącej umowy o kredyt,

w celu wykonania zobowiązań uczestnika wynikających ze zleceń rozrachunku wprowadzonych do systemu najpóźniej w dniu ogłoszenia upadłości.