Wszystkie wersje przepisu art. 5 UOstSystRozrachPapWart w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 13.05.2005

zmieniony przez
Dz.U. 2005.83.719
Skutki prawne wynikające z ogłoszenia upadłości lub podjęcia zagranicznego postępowania upadłościowego wobec podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącego uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych podlegających prawu innego państwa członkowskiego, odnoszące się do praw i obowiązków tego podmiotu pozostających w związku z uczestnictwem w takim systemie, są określone przez prawo właściwe dla tego systemu.
od 01.01.2002 do 12.05.2005
Skutki prawne wynikające z podjęcia wobec mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiotu, będącego uczestnikiem systemu podlegającego prawu innego państwa członkowskiego, zagranicznego postępowania upadłościowego, odnoszące się do praw i obowiązków tego podmiotu pozostających w związku z uczestnictwem w tym systemie, są określone przez prawo właściwe dla tego systemu.