Wszystkie wersje przepisu art. 14 UOstSystRozrachPapWart w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 24.10.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.199.1175
1. Instytucje, o których mowa w art. 1 pkt 5 lit. c)-k), są obowiązane do udzielania każdemu, kto ma uzasadniony prawnie interes, informacji o systemach, których są uczestnikami oraz o podstawowych zasadach ich funkcjonowania.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących uczestnikami systemów płatności lub systemów rozrachunku papierów wartościowych podlegających prawu innego państwa członkowskiego.
od 01.01.2002 do 23.10.2011
Instytucje, o których mowa w art. 1 pkt 5 lit. c)-k), są obowiązane do udzielania każdemu, kto ma uzasadniony prawnie interes, informacji o systemach, których są uczestnikami oraz o podstawowych zasadach ich funkcjonowania.