Wszystkie wersje przepisu art. 10 UOstSystRozrachPapWart w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.10.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2003.60.535
(uchylony).
od 01.01.2002 do 30.09.2003
1. Mienie upadłego uczestnika, określone w art. 9, a także inne aktywa niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z uczestnictwa w systemie, powstałych przed ogłoszeniem upadłości, nie wchodzi do masy upadłości, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W celu wykonania obowiązków określonych w ust. 1 podmiot prowadzący system jest upoważniony do dysponowania tym mieniem.

3. Mienie upadłego uczestnika, o którym mowa w ust. 1, pozostałe po wykonaniu obowiązków wynikających z uczestnictwa w systemie, wchodzi do masy upadłości.