Wszystkie wersje przepisu art. 2 KPSprWykr w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.07.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2003.109.1031
§ 1. Orzekanie następuje w postępowaniu:

1) zwyczajnym,

2) przyspieszonym,

3) nakazowym.

§ 1a. Orzekanie w postępowaniu zwyczajnym następuje wówczas, gdy brak jest podstaw do rozpoznania sprawy w postępowaniu przyspieszonym albo nakazowym.

§ 2. W wypadkach wskazanych w ustawie i na zasadach w niej określonych uprawniony organ może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego.
od 17.10.2001 do 30.06.2003
§ 1. Orzekanie następuje w postępowaniu:

1) zwyczajnym,

2) przyspieszonym,

3) nakazowym.

§ 2. W wypadkach wskazanych w ustawie i na zasadach w niej określonych uprawniony organ może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego.