Wszystkie wersje przepisu art. 91 USystUbezpSpoł w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 21.08.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2004.173.1808
1. Ustalenia kontroli opisuje się w protokole kontroli, który powinien zawierać:

1)oznaczenie terytorialnej jednostki organizacyjnej Zakładu,

2)oznaczenie kontrolowanego płatnika składek,

3)oznaczenie inspektorów kontroli Zakładu wykonujących kontrolę,

4)określenie zakresu kontroli,

5)czas trwania kontroli z określeniem daty wszczęcia i zakończenia kontroli oraz z wymienieniem dni przerwy w kontroli,

6)opis dokonanych ustaleń z podaniem podstaw prawnych,

7)przedstawienie dowodów,

8)pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń,

9)pieczęć i podpis inspektora kontroli Zakładu,

10) informacje o wpisie do książki kontroli.

2. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się kontrolowanemu płatnikowi składek lub osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia jego spraw.

3. Płatnik składek ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu złożyć pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe.

4. Inspektor kontroli Zakładu ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia i w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń płatnika składek informuje się na piśmie.

5. Protokół kontroli stanowi podstawę do wydania decyzji w zakresie i trybie określonym w art. 83.
od 30.12.1999 do 20.08.2004
1. Ustalenia kontroli opisuje się w protokole kontroli, który powinien zawierać:

1)oznaczenie terytorialnej jednostki organizacyjnej Zakładu,

2)oznaczenie kontrolowanego płatnika składek,

3)oznaczenie inspektorów kontroli Zakładu wykonujących kontrolę,

4)określenie zakresu kontroli,

5)datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

6)opis dokonanych ustaleń z podaniem podstaw prawnych,

7)przedstawienie dowodów,

8)pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń,

9)pieczęć i podpis inspektora kontroli Zakładu.

2. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się kontrolowanemu płatnikowi składek lub osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia jego spraw.

3. Płatnik składek ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu złożyć pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe.

4. Inspektor kontroli Zakładu ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia i w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń płatnika składek informuje się na piśmie.

5. Protokół kontroli stanowi podstawę do wydania decyzji w zakresie i trybie określonym w art. 83.