Wszystkie wersje przepisu art. 48b USystUbezpSpoł w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.07.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2004.121.1264
1. Zakład może sporządzać z urzędu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, imienne raporty miesięczne, zgłoszenia płatnika składek, zgłoszenia wyrejestrowania płatnika składek, deklaracje rozliczeniowe oraz dokumenty korygujące te dokumenty, zwane dalej "dokumentami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi określonymi w ustawie".

2. Zakład może korygować z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie.

3. Zakład może żądać od płatnika składek ponownego złożenia dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie, jeżeli dokumenty te nie zostały zidentyfikowane w systemie informatycznym Zakładu.

4. Zakład może z urzędu wprowadzać i korygować dane bezpośrednio na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek, informując o tym ubezpieczonych i płatników składek.
od 01.01.2003 do 30.06.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2002.241.2074
1. Zakład może sporządzać z urzędu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 36 ust. 10, imienne raporty miesięczne, o których mowa w art. 41 ust. 3, zgłoszenia płatnika składek, o których mowa w art. 43 ust. 4 i 5, deklaracje rozliczeniowe, o których mowa w art. 46 ust. 4, oraz dokumenty korygujące te dokumenty.

2. Zakład może korygować z urzędu błędy stwierdzone w zgłoszeniach do ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 36 ust. 10, imiennych raportach miesięcznych, o których mowa w art. 41 ust. 3, zgłoszeniach płatnika składek, o których mowa w art. 43 ust. 4 i 5, deklaracjach rozliczeniowych, o których mowa w art. 46 ust. 4, w dokumencie płatniczym, o którym mowa w art. 47 ust. 4a, oraz w dokumentach korygujących te dokumenty.

3. Zakład może żądać od płatnika składek ponownego złożenia zgłoszenia płatnika składek, o którym mowa w art. 43 ust. 4 i 5, lub zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10, jeżeli zgłoszenia te nie zostały zidentyfikowane w systemie informatycznym Zakładu.